هند

ویزا هند

اصل پاسپوت+ 2قطعه عکس 5*5 جدید+کپی صفحه اول و دوم
شناسنامه +دوبرگ کپی از صفحه اول پاسپورت+امضا مسافر
در پاسپورت الزامی است++تکمیل فرم مشخصات فردي